Notice of Nondiscrimination

Hughes Dental Clinic

  Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

·         Qualified sign language interpreters

·         Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)

 

  Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

·         Qualified interpreters

·         Information written in other languages

 

If you need these services, contact Thomas J. Hughes.

 

If you believe that Hughes Dental Clinic has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

 

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

 

Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.

 

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

 

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

 

سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفير خدمات المساعدة اللغوية بدون تكلفة للأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى من

المرجح أن نستمع إليها خلال ممارستنا والذين لا يتقنون تحدث الإنجليزية بشكل جيد يمكنهم من التحدث إلينا فيما يتعلق برعاية الأسنان

التي نقدمها.

 

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

 

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

 

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

 

Mir zelle unser Beschtes browiere fer Hilf griege fer ennich ebber as Druwwel hett fer verschtehe was mer an schwetze is in Englisch weeich Zaahdokteres do. Die Hilf, as mer aabiede kennt, deet nix koschte.

 

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂ ້ນຕອນທ ີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອໃຫ້ບໍລິການຊີ່ວຍເຫ ອດ້ານພາສາບໍີ່ເສຍຄີ່າແກ້ຄົນຜ ້ທ ີ່ເວົ້າພາສາທ ີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຢ ີ່ໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ບໍີ່ເວົ້າພາສາອ ງກິດໄດ້ດ ພໍ ເພ ີ່ອລົມກ ບພວກເຮົາກີ່ຽວກ ບການເບິີ່ງແຍງດ ແລແຂ້ວທ ີ່ພວກເຮົາກໍາລ ງຈ ດໃຫ້.

 

Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

 

Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

 

हम उन व्यक्तियों को, जो कक ऐसी भाषाएं बोलिे हैं जो हम अपने अभ्यास में संभाविि रूप में सुनना चाहिे हैं और जो हमारे द्िारा प्रदान की जाने िाली डैंटल देखभाल के बारे में हमारे साथ उचचि ढंग से अंग्रेजी नहीं बोलिे, मुफ़्ि सेिाएं प्रदान करने के ललये उचचि कदम उठायेंगे।

 

Do të marrim hapa të arsyeshëm për të ofruar shërbime falas për asistencë gjuhësore për njerëzit që flasin gjuhë që ka të ngjarë të dëgjojmë në punën tone dhe që nuk flasin anglisht aq mire sa të flasin me ne për kujdesin dentar që ofrojmë.

 

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.